Какво трябва да знаем за застраховките, за да изберем най-подходящата?

Управлението на риска е неизменна част от управлението на личните финанси. Всеки, който игнорира този процес, рискува да понесе големи загуби за кратко време. Често хората не обръщат особено внимание на събитията, които носят потенциални загуби, тъй като вероятността те да се случат е незначителна. Наричани още „сиви лебеди“, събитията, характеризиращи се с ниска вероятност, но големи по размер последици –(финансови или материални), често биват игнорирани. За щастие,  застрахователният пазар предоставя защитен механизъм срещу тях, който е добре да познаваме.

Основно застраховането се дели на общо и животозастраховане. При общото, застрахователните компании продават финансови продукти под формата на договор (застраховки), които целят да ни предпазят от риска от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество. Примерни продукти от общото застраховане са имуществената застраховка и автомобилната застраховка „Каско“. Тук влиза и застраховането на отговорност за имуществени или неимуществени вреди, нанесени от застрахованото лице на трети лица – например застраховката „Гражданска отговорност“. Животозастраховането, от друга страна, цели да предостави компенсация при настъпване на събитие, свързано със здравето или живота на застрахованото лице.

Кои са най-популярните застраховки при общото застраховане?

Имуществената застраховка, както подсказва името, е застраховка, която правим на  имуществото си – имот, фирмена собственост, произведения на изкуството, търговски стоки, ценни предмети и други. Една от най-популярните имуществени застраховки е тази на жилището или имота, който отдаваме под наем с инвестиционна цел. Тя е все още сравнително евтина и с няколкостотин лева на година можем да застраховаме имот на стойност няколкостотин хиляди лева. При сключването й е важно да проверим какви рискове покрива и какви компенсации ще получим при бъдещо неблагополучие. Добре е да застраховаме имота си на стойност, близка да пазарната, за да получим адекватно обезщетение при лоши обстоятелства.

Застраховката Гражданска отговорност е най-популярна в България, тъй като е задължителна за собствениците на моторни превозни средства. Тя покрива отговорността на собствениците и водачите за причинени по тяхна вина щети на трети лица. Възможността за изплащане на обезщетения от тази застраховка са лимитирани от  законодателството, като лимитите са еднакви за всички застрахователни компании. Застраховката се сключва за една година, а цената й зависи от автомобила, за който се отнася.

Друг популярен продукт у нас е застраховката Автокаско. Тя покрива рисковете от материални щети или кражба на превозното средство и се сключва за период от една година. Срещу сума от порядъка на 3-10% от пазарната цена на автомобила,  застрахованото лице получaва правото на обезщетение при материална щета или кражба на МПС-то. Важно е да се уточни, че тези проценти се базират на застрахователната оценка на возилото, когато става дума за автомобил на няколко години, и на цената, заплатена за колата, при чисто новите. Обезщетение се изплаща дори и при вина на застрахования, стига той да не е бил под въздействието на забранени вещества, като алкохол и наркотици.

Кои са най-популярните застраховки при животозастраховането?

Застраховката живот е най-популярния продукт от сферата на животозастраховането. Срокът е дълъг (10-30 години) и обикновено се продава под формата на спестовна застраховка живот. При нея част от сумата, която се плаща месечно или годишно, се използва като премия за покриването на определени видове рискове, а останалата част се спестява и дори инвестира в инвестиционен фонд. При падежиране на застраховката, човек получава натрупаната сума от спестовния елемент на продукта с натрупаната доходност за периода. Междувременно за периода на застраховката лицето може да бъде финансово компенсирано при настъпване на определени събития, описани в договора. При смърт се компенсира близък човек на лицето. Важно е да се уточни, че при спестовната застраховка живот само част от платената сума се спестява. Другата част е просто премия и се използва за покриването на определени рискове. При тази застраховка може да се използва данъчно отлагане, т.е. можем да отложим част от дължимите от нас всяка година данъци за падежа на застраховката.

Здравната застраховка обикновено е групова и се сключва по желание на дадения работодател. Покритието й може да бъде много разнообразно. Обикновено  спестява много време за чакане по лекарски кабинети и задължителното посещение при личния  лекар, преди да посетим съответния специалист.

Съществуват и различни видове застраховки злополука, чиято цел е да предоставят защита при някаква конкретна злополука или внезапно заболяване. Злополуката, или с други думи събитието, което води до изплащане на обезщетението, може да е сварзано с практикуването на някакъв вид спорт, да възникне по време на работа, при пътуване и други. При тези застраховки има голямо разнообразие от покритие на щетите и е препоръчително да се потърси съвета на финансов и застрахователен консултант, преди да се сключат.

Кои застрахователни продукти са подходящи за мен?

Разнообразието на застрахователни продукти е наистина голямо и преди да се насочим към конкретен продукт, трябва да помислим към кои рискове сме най-уязвими. Ако притежаваме жилището, в което живеем, е добре да направим имуществена застраховка. При покупка на имот чрез ипотечен кредит тази зaстраховка е задължителна. Застраховката живот е сравнително универсален продукт, който е добре да притежаваме. Трябва обаче добре да преценим дали имаме нужда от спестовната част и колко да бъде голяма. Ако вече инвестираме част от спестяванията си чрез инвестиционен фонд, нуждата от спестовната част на застраховката е по-малка. Автомобилната застраховка Каско също е полезен продукт. Щетите, които автомобилът може да понесе от живота в голям град, могат да се отразят солено на годишния ни бюджет.

След като сме анализирали нашите нужди от застраховки и ни предстои да закупим конкретните продукти, е добре да се консултираме със специалист в областта. Съществуват много специфики, които трудно ще можем да обхванем сами. Изборът на подходящата застрахователна компания, подходящата полица и покритие на рисковете, както и размерът на месечната вноска по застраховката живот, са само част от факторите, с които един консултант може да помогне.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни