Какви са основните рискове при инвестирането и как да се предпазим от тях?

Всепризната истина е, че рисковете, с които се сблъскваме в ежедневието, са многобройни. Наивно е да си мислим, че можем да ги отстраним, но е препоръчително да се опитаме да ги намалим. В света на инвестициите не е по-различно – рисковете са много и това изисква от всеки съвестен инвеститор да се запознае с проявите им, а защо не и да положи усилия да ги елиминира.

Житейски рискове       

Преди да се впуснем в дебрите на специфичните рискове при инвестирането, нека разгледаме една друга, по-обща категория: „житейски рискове“. В тази графа влизат рискове, свързани със загубата на работа, заболяване, семейни затруднения и други. Тези рискове, макар да не са директно свързани с инвестиционната ни политика, могат да й навредят. Например, ако загубим работата си и не сме предвидили този риск, може да се наложи да използваме част от инвестираните си средства. С това най-малкото ще загубим доходност, а в по-лошия вариант можем да понесем и наказателна лихва. За целта е препоръчително всеки да разполага с така наречения авариен фонд, който да покрива разходите за няколко месеца напред. Това ще намали значително риска от използването на инвестирани средства преждевременно при настъпването на житейски риск.

Валутен риск

Валутният риск е възможността да загубим пари при промяната на обменния курс между две валути.  Валутен риск съществува, когато приходите и разходите ни са в различни валути. Например, ако доходите ни са в левове, а част от инвестициите – в долари, можем както да спечелим, така и да загубим от валутните колебания. Когато инвестираме в инструмент, деноминиран във валута, различна от тази на дохода ни, реално заемаме две позиции – тази на инструмента (например акции) и валутна такава. Тук е важно да се отбележи, че в България валутният риск при употребата на евро е незначително малък или почти липсва, тъй като курсът на лева към единната валута е фиксиран в условията на стабилен валутен борд, подкрепен с голямо количество резерви. Казано по друг начин, ако получавате доходите си в левове и инвестирате в евро, можете да сте спокойни, че не съществува валутен риск.

Предпазването от валутен риск е много просто – не инвестирайте във валути, различни от тази, в която получавате дохода си. Изключение са случаите, в които съзнателно прогнозирате, че съответната валута ще поскъпне, с което правите двоен залог. Съществуват, разбира се, и сложни финансови инструменти, с които можете да се предпазите от промяната в даден валутен курс, но използването им не е подходящо за дребни инвеститори.

Лихвен риск

Лихвеният риск се характеризира с възможността да се претърпят загуби от неблагоприятна промяна в нивата на лихвените проценти. Ако имате пасив, който се влияе от тях, например ипотечен заем, повишаването на лихвените равнища ще доведе до по-големи разходи за обслужването му. Най-доброто, което можете да направите, е да вземете заем с фиксиран лихвен процент. Понякога обаче пазарът не предлага такива възможности или пък периодът на фиксираната лихва е ограничен само до 5-10 години. В такъв случай е добре да се консултирате с експерт, който има по-добра представа от вас как ще се движат лихвите занапред. Той може да ви посъветва и дали има смисъл да придобивате този пасив.

Лихвен риск съществува и когато притежавате активи, чиято цена зависи от лихвените проценти, например облигации. Връзката между цената на една облигация и лихвените проценти е обратно пропорционална. Ако решите да държите този инструмент до падеж,  лихвените равнища не би следвало да ви притесняват. Ако обаче искате да генерирате и капиталова печалба, тогава отново е препоръчително да се посъветвате с експерт в областта. Той ще ви ориентира в бъдещите очаквания и възможността за капиталова печалба от такъв вид инструменти.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът от загуби заради изпадането в неплатежоспособност на длъжниците ви. Този риск е по-характерен за кредитни инструменти и може много добре да се илюстрира с нашумелите P2P платформи за споделено кредитиране. Това е фактически основният риск при тази инвестиция, тъй като с вашите пари вие финансирате заемите на отсрещната страна. Съветът тук е да приложите един от основните принципи при инвестирането – не слагайте всички яйца в една кошница. Казано по друг начин, инвестирайте малки суми в множество такива кредити, което ще сведе до минимум риска от неплатежоспособност на кредитополучателите.

Ликвиден риск

Ликвидността се характеризира с това колко бързо можете да превърнете позицията си в дадена инвестиция в кеш. Съответно ликвидният риск са загубите или пропуснатите ползи от процеса на излизане от една позиция. Да вземем, например, инвестицията в недвижим имот. Ако купите имота в пика на имотния балон, пазарът е доста ликвиден. Всеки ден се изпълняват множество сделки, но след няколко седмици балонът се пука и цената започва да пада. Искате да продадете, но няма купувачи. В крайна сметка можете да продадете, но най-вероятно на доста по-ниска цена, тъй като това е актив с ниска ликвидност.

Примерът не цели да ви откаже от този вид инвестиция, а по-скоро да ви накара да се замислите за ликвидността като важен риск при инвестирането. Ако искате да имате бърз и постоянен достъп до вложенията си, инвестирайте предимно в активи с висока ликвидност, например акции на международни компании, облигации на стабилни държави и корпорации и други такива.

Пазарен риск

За разлика от горепосочените рискове, които могат да се елиминират, макар и с цената на много скъпи мерки понякога, пазарният риск не може да се елиминира. Той може само да се намали. Пазарният риск е възможността да претърпим загуби от инвестициите си поради промяна в пазарните фактори, а те, както е известно, са перманентно динамични. Решението на проблема е диверсификацията. Инвестицията в различни видове активи успява да намали общия риск на нашето портфолио, тъй като различните активи се представят по различен начин във всеки етап на бизнес цикъла.

    Полетата с * са задължителни

    Заяви безплатна консултация

      Полетата с * са задължителни