Политика за защита на личните данни

„Инфинит Тръст” ООД с ЕИК 205461957, наричано по-нататък за краткост Дружеството, прие настоящата Политика за Защита на Личните Данни, в т.ч. приложимите към нея Процедури (Оперативни Документи, Регистри и Списъци), наричана по-нататък за краткост Политиката, в...